یه اشتباه کوچولو ولی نابخشودنی...

 

 

برای روز تولدش(قلبتنها کسی که عاشقش بودمقلب) شاخه گلی فرستادم،

به همراه کاغذی که روش نوشته بودم...

به امید فردای بهتر...

یک هفته بعد ازدواج کرد.  تعجب  

تازه متوجه شدم که در آن کاغذ الف فردا را ننوشته بودم...

/ 0 نظر / 14 بازدید